Enter your keyword

ویزه کارِ افغانستان و شرایط دریافت آن

Beautifully suited for all your web-based needs

ویزه کارِ افغانستان و شرایط دریافت آن

ویزه کارِ افغانستان و شرایط دریافت آن

افغانستان در نزدیک به یک و نیم دهه ی اخیر شاهدِ حضورِ هزاران کارکنِ خارجی بوده است؛ زیرا از یک طرف حکومتِ نو پایِ افغانستان نیاز به کارکنان و متخصصین در بخش های مختلف فنی و مسلکی داشته تا کارکنانِ ادارات افغانی را در بخش ارتقای ظرفیت آنها یاری رسانند و از جهتی هم با سرازیر شدنِ کمک های مالی هنگفتِ جامعه ی جهانی و حرکتِ افغانستان بسوی ترقی، خود کفایی و جهانی شدن؛ فرصت های کاری مختلفی در تمامی بخش های این کشور مهیا شده است که توجه  نهاد ها و کارکنانِ انفرادی خارجی را از کشورهای مختلفِ منطقه و جهان به خود جلب نموده است.

در پهلویِ نیازهای دیگری مانندِ اخذ جوازِ کار توسط کارکنان خارجی و غیره مسایلی که  توسط قوانین مربوطه مانند قانون کار، قانون مسافرت اتباع خارجی و مقرره ی استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان تنظیم میگردد، اخذ ویزه ی کار یکی از مسایل مهمی میباشد که اولین اقدام باید برای آن صورت گیرد؛ با در نظرداشت اهمیتِ موضوع، در ذیل به بیانِ مسایل مهم در مورد اخذ ویزای کارِ افغانستان پرداخته ایم.

ویزه کارِ افغانستان برای چه کسانی صادر میگردد؟

ویزه ی ورودی کار برای کارکنان، دکتوران، استادان، ترینران، متخصصین، انجنیران، پیلوتان، کارکنانِ ترانسپورت زمینی و کارگران فنی خارجی دارنده ی پاسپورت که به اساس ضرورت و دعوتِ قبلی به منظور کار در نمایندگی های سیاسی یا قونسلی، دفاتر ملل متحد، مؤسسات و سازمانهای بین المللی، ادارات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی وارد افغانستان میشوند؛ صادر میگردد.

اسناد مورد نیاز برای تقاضای ویزه کارِ افغانستان کدام ها میباشند؟

متقاضیان ویزه ورودی کارِ افغانستان حین درخواست ویزه باید اسناد ذیل را با خود داشته باشند:

فورمه ی درخواستی ویزه ی افغانستان.

پاسپورت شخص درخواست دهنده ( پاسپورت باید حد اقل برای شش ماه مدار اعتبار باشد).

دو قطعه عکسِ استندردِ که در جای مربوطه، بالای فورمه نصب میگردد.

جهت تثبیت آدرسِ سکونت فعلی متقاضی، باید اسنادی که مشخص کننده نام و آدرس شخص باشد، ارائه گردد.

متقاضی ویزه ی کاری افغانستان مکلف است تا درخواستِ مطالبه ویزه را هفت روز قبل از سفر به ادارات مربوطه ارائه نماید.

تحویل محصولِ ویزه در حساب بانکی اداره صادر کننده ی ویزه و ارایه ی رسیدِ بانکی مربوطه به آن اداره.

سند یا اسنادِ لازم از مرجع رسمی ذیعلاقه جهتِ تثبیتِ هدف سفر ( کار در افغانستان).

قابل یاد آوری است که اسنادیکه به صورتِ اصلی همراه با درخواستِ ویزه ارائه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد میگردند

مدت اعتبار ویزه ورودی کارِ افغانستان چقدر است؟

ویزه ورودی کار با اعتبار مدتِ سه ماه و اقامت مدتِ یک ماه و با قابلیتِ یکبار ورود، از طرف نمایندگی های سیاسی یا قونسلی افغانی در خارج از افغانستان صادر میگردد؛ باید خاطر نشان ساخت که ویزه ی ورودی کار در داخل افغانستان بنابر تقاضای ادارات دعوت کننده؛ از طرف وزارت امور داخله افغانستان با در نظرداشت مدت اعتبار جوازِ کارِ متقاضی، برای مدتِ یک ماه الی یکسال تمدید شده میتواند.

اسناد لازمی برای تمدید ویزه باید از طریق اداره یا شرکتی که شخص متقاضی در آن مصروف کار است به وزارت تجارت افغانستان تسلیم داده شده و از طریق وزارت تجارت به وزارت امور خارجه فرستاده میشود.

در اخیر باید گفت که اتباع خارجی که به منظورِ انجام امورِ تجارت، سرمایه گذاری، بازاریابی، خرید و فروش اموال، تصفیه ی حسابات و معاملات تجارتی، سرپرستی از شرکت ها، کارخانه ها و اموال تجارتی؛ اشتراک در نمایشگاه ها، محافل تجارتی و سایر مقاصدِ مشابه واردِ قلمرو افغانستان میشوند، مکلف به اخذِ ویزه تجارت اند که متفاوت از ویزه کار میباشد.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.