Enter your keyword

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

Beautifully suited for all your web-based needs

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

هشتاد و پنج سال قبل از امروز برای اولین بار تاجران افغان به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و انسجام فعالیت های خویش مجمع حکمیت تجاری را تأسیس کردند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و صنایع افغانستان ارتقا نموده و نمایندگی هایی در اکثریت ولایات این کشور به منظور حمایت از سکتور خصوصی ایجاد نمود.

بر اساس قانونِ اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در سال 1388 هـ ش رسماً تصویب و توشیح گردید، اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی و غیر انتفاعی تعریف گردید، این امر گام مهمی بود بسوی همکاری بیشتر سکتور خصوصی و دولت در راستای ایجاد محیط مناسب برای تجارتی که توسط سکتور خصوصی داخلی و خارجی در سراسر افغانستان به پیش برده میشود.

در حال حاضر اتاق تجارت و صنایع افغانستان بیشتر از 65000 عضوِ انفرادی و 165 انجمن، اتحادیه و کوپراتیف به سطح ملی و بین المللی منحیث عضوِ سازمانی دارد که با این خصوصیت به بزرگترین شبکه ی حمایت از فعالیت های تجارتی و صنعتی سکتور خصوصی داخلی و خارجی در سراسر افغانستان مبدل گردیده است .

مدافعه و نمایندگی از سکتور خصوصی در تمامی امور، بخصوص در امر جا دادنِ خواست ها و نظریات سکتور خصوصی در قوانین و مقررات اقتصادی افغانستان؛ کوشش برای ایجاد روابط کاری میان شرکت ها و تجار افغان با شرکت های بین المللی از طریق دیپارتمنت روابط بین الملل؛ ارائه ی خدمات انکشاف تجارت برای کار آفرینان؛ و ارائه ی خدمات حقوقی در مورد حکمیت و میانجیگری تجارتی بخش کوچکی از خدمات وسیعی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان به سکتور خصوصی داخلی و خارجی ارائه میدارد.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.