Enter your keyword

روشهای تجارتی غیر منصفانه در قانون حمایت از رقابت افغانستان

Beautifully suited for all your web-based needs

روشهای تجارتی غیر منصفانه در قانون حمایت از رقابت افغانستان

روشهای تجارتی غیر منصفانه در قانون حمایت از رقابت افغانستان

در عصر حاضر به دلیل توسعه ی بیش از حدِ معاملات و تعدد فعالیت های تجارتی، رقابت های تجارتی نیز نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده است؛ هرچند اکثر این رقابت ها شکل سالم داشته و در تأمین منافع مصرف کننده گان و بلند بردن کیفیت اجناس و خدمات تجارتی نقش بسا مفید و مثبتی داشته اند، ولی با آنهم در مواردی رقبای تجارتی با توسل به راه های نامشروع و غیر منصفانه به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند که این کار از یکطرف فضای اعتماد در معاملات تجارتی را خدشه دار ساخته و از جانب دیگر در ارتقای کیفیتِ اجناس و خدمات تجارتی و تأمین منافع مصرف کننده گان نتیجه ی کاملاً معکوسی را بجا میگذارد.

با در نظرداشت موضوعات یاد شده، اکثر کشورهای جهان در قوانین خویش روشهای رقابتی ناسالم را به عنوان اعمال غیر مشروع منع قرار داده و از روشهای مشروع تجارتی و رقابت های سالم حمایت و پشتیبانی نموده اند.

دولت افغانستان  نیز در قانون حمایت از رقابتِ خویش به بیان روشهای تجارتی غیر منصفانه پرداخته و اذعان داشته است که در صورتیکه چنین روشهایی منجر به ممانعت، محدودیت و یا اخلالِ رقابت در بازار گردد منع میباشد؛ و چنین روشهای غیر منصفانه یی را بصورت مشخص در موارد زیر دانسته است:

1: امتناع از معامله که شامل موارد ذیل میگردد:

خود داری دسته جمعی از انجام معامله یا محدود ساختن مقدار اموال یا خدماتِ موضوع معامله.

وادار نمودن شخص دیگر مبنی بر امتناع از معامله یا محدود ساختن معاملاتِ آنها با رقبای شان.

2: قیمت گذاری تبعیض آمیز که شامل عرضه یا تقاضای اموال یا خدماتِ مشابه به قیمتی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرفِ معامله یا تبعیضِ قیمت بین مناطق مختلف باشد.

3: تبعیض در شرایط معامله که شاملِ قایل شدنِ شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان باشد.

4: قیمت گذاری تهاجمی که شامل موارد زیر میباشد:

عرضه ی اموال یا خدمات به قیمت نازلتر از مصارفِ تمام شده به نحوی که صدمه ی جدی به دیگران وارد گردد یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

اعطای جایزه، تحفه، تخفیف یا امثال آن ( به تشخیص بورد) که موجب صدمه ی جدی به دیگران گردد.

5: اظهارات گمراه کننده اعم از شفاهی و کتبی یا رفتار مشکوکِ حاوی اثرات ذیل:

اموال یا خدمات خود را طور غیر واقعی؛ باکیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا ستندردِ خاص نشان داده؛ یا اموال و خدمات رقبای خویش را پاینتر جلوه دهد.

اموال کهنه یا ترمیم شده ( تجدید ساخت شده) یا دست دوم را جدید معرفی نماید.

تعهدِ ارائه ی خدمتِ بعد از فروش، تعویض، نگهداری، ترمیماتِ اموال یا هر قسمتی از آنها، یا تکرار ویا تداومِ خدمات ، در حالیکه چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

فریب دادن مردم از بابت قیمتِ اموال یا خدماتی که عرضه میدارد.

6: فروش مرتبط که شامل موارد ذیل میباشد:

مربوط ساختن فروش اموال یا عرضه ی خدمات به خرید یا عرضه ی خدمات دیگر.

وادار ساختن طرف مقابل، به معامله با شخص ثالث در صورتیکه به عرضه یا تقاضای اموال یا خدمات دیگر ارتباط داده شده باشد.

7: معامله در شرایط انحصاری، که شامل موارد ذیل باشد:

معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقبای وی امتناع ورزد.

ذخیره نمودن یا اتلافِ اموال یا امتناع از فروش آنها یا امتناع از عرضه ی خدمات به نحوی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به صعودِ تصنعی قیمت در بازار گردد.

عرضه ی اموال یا خدمات غیر ستندرد، که با استندرد های اجباری اعلام شده توسط مقامات ذیصلاح از لحاظ استعمال، ترکیب، کیفیتِ محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی آن مطابقت نداشته باشد.

9: مداخله در امور داخلی مؤسسه یا شرکتِ رقیب که شامل ترغیب، تحریک یا وادار نمودن یک یا چند سهمدار، مالکِ سرمایه، رئیس یا کارکنانِ مؤسسه یا شرکتِ رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشای اسرار یا طرق مشابه دیگری که به ضرر رقیب باشد.

10: مداخله در معاملات رقبا، شاملِ متشبثین، تجار، مؤسسات یا شرکت های رقیب از طریق جلوگیری از عقد قراردادها یا تشویق به نقض قرارداد یا به شکل مشابهِ دیگر.

11: سوء استفاده از وضعیتِ اقتصادی مسلط به اشکال زیر:

تعین، حفظ یا تغیرِ قیمت اموال یا خدمات به طور غیر معمول.

تحمیل شرایط قراردادِ غیر منصفانه.

تحدیدِ مقدارِ عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت در بازار.

ایجاد موانع، به منظورِ جلوگیری ورودِ رقبای جدید یا حذف متشبثین، تجار، مؤسسات یا شرکت های رقیب در فعالیتِ خاص.

مشروط ساختنِ قرارداد به قبولِ شرایطی که از نظر محتوا یا عرفِ تجارتی ارتباطی به موضوعِ چنین قراردادها نداشته باشد.

تملکِ سرمایه و شرکت در صورتیکه چنین وضع منجر به اخلال رقابت گردد.

12: سوء استفاده از اعمالِ دسته جمعی متشبثین، تجار، مؤسسات و شرکت هایی که در بازارِ اموال یا خدمات تسلط دارند.

13: محدود کردنِ قیمتِ فروشِ مجدد در عرضه ی اموال یا خدمات به خریدار با پذیرشِ شرایط زیر:

وادار نمودن خریدار به قبول قیمتِ فروشِ تعین شده یا محدود کردنِ تصمیمِ آزادانه ی وی در تعینِ قیمتِ فروشِ اموال یا خدمات به اشکال دیگر.

مقید ساختن خریدار بر اینکه متشبث، تاجر، مؤسسه یا شرکتی را که از وی اموال را خریداری یا خدمات را دریافت میکند، به حفظِ قمیتِ فروشِ اموال یا خدماتِ معین وادار نماید.

14: استفاده ی غیر مجازِ اطلاعات و سوء استفاده از آن؛ که شاملِ بهره برداری از هرگونه اطلاعاتِ داخلی رقبا، در امورِ تجارتی، مالی، فنی و امثال آن به نفعِ خود یا شخص ثالث میگردد.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.