Enter your keyword

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده در قوانین مالیاتی افغانستان

Beautifully suited for all your web-based needs

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده در قوانین مالیاتی افغانستان

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده در قوانین مالیاتی افغانستان

در عصر حاضر که مسئله مالیات بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و در حال پیمودنِ سیر صعودی خود میباشد، دست یافتن به یک سیستم خوب و عاری از مشکلات مالیاتی به یکی از بزرگترین آرمانها برای اکثریت دولت ها تبدیل شده و محققان این بخش را واداشته است تا در تعریف و بیان راه های رسیدن به چنین سیستمی تلاش های قابل توجهی را انجام دهند؛ از دیدِ اکثریت محققانِ امور مالیاتی، یک سیستم کارا و خوب مالیاتی سیستمی است که بتواند مشکلاتی مانند وجودِ مالیه دهنده گان ثبت ناشده، مالیه دهنده گان متخلف و اشخاصی را که در پی فرار از مالیات اند به حد اقلِ ممکن برساند.

 از سویی هم اکثریت مشکلات یاد شده از عدم موجودیت یک سیستم یکپارچه، کامل و منظمی از معلومات و اطلاعاتِ مربوط به مالیه دهنده گان بوجود میاید؛ بناءً در اکثر کشورهای جهان به منظور شناسایی دقیق مالیه دهنده گان، دسترسی به تمامی فعالیت های  مالیاتی مربوط به آنان، جلوگیری از فرار مالیاتی، و باالآخره ایجاد نظم کلی در پروسه ی جمع آوری مالیات، یک شماره ی ثبتِ منحصر به فرد به تمامی اشخاصی که مکلف به پرداخت مالیات اند اختصاص داده میشود.

در قوانین مالیاتی افغانستان این شماره ی منحصر به فرد تحث نام ( نمبر تشخیصیه مالیه دهنده ) مورد بحث قرار گرفته است؛ این نمبر تشخیصیه عبارت از یک شماره ده رقمی واحد میباشد که بمنظور تشخیص مالیه دهنده مورد استفاده قرار میگیرد؛ در ذیل بصورت مختصر به بیان مواد قانونی مربوط به آن در قانون اداره امور مالیاتی افغانستان میپردازیم.

مطابق به قوانین مالیاتی افغانستان تمامی مالیه دهنده گان مکلف اند تا درخواست اخذ نمبر تشخیصیه مالیاتی را بوسیله ی فورمه ی منظور شده به اداره مالیات ارائه نمایند؛ مالیه دهنده به منظور این قانون عبارت از تمامی اشخاص حقیقی و حکمی بوده که مکلف به تادیه مالیات اند.

ماده (28) قانون اداره امور مالیات درین مورد چنین صراحت دارد که شخصیکه مطابق به احکام قوانین مالیاتی تابع پرداخت مالیه میباشد، مکلف است تا درخواست اخذ نمبر تشخیصیه را در فورمه ی منظور شده به اداره مالیات ارائه نماید.

شخصی که مطابق احکام قوانین مالیاتی مکلف به اخذ نمبر تشخیصیه بوده ولی بدون دلیل موجه برای اخذ آن درخواست ارائه ننماید، شخص حقیقی به پرداخت مبلغ پنج هزار (5000) افغانی و شخص حکمی به پرداخت مبلغ بیست هزار (20000) افغانی مالیه اضافی مکلف میباشد.

بعد از ارائه ی درخواستِ اخذ نمبر تشخیصیه مالیاتی توسط مؤدی، اداره ی امور مالیاتی در خلال (14) روز، از تصمیم در مورد صدور نمبر تشخیصیه یا ردِ آن بصورت کتبی به درخواست کننده اطلاع میدهد؛ فراموش نباید کرد که در همه موارد به درخواست کننده نمبر تشخیصیه مالیاتی پاسخ مثبت داده نشده و اداره مالیات درخواست نمبر تشخیصیه را در حالات ذیل رد مینماید:

در صورتیکه هویت اصلی درخواست کننده، تثبیت شده نتواند.

در صورتیکه به درخواست کننده، قبلاً نمبر تشخیصیه صادر و تا هنوز مدار اعتبار باشد.

تمامی مالیه دهنده گان مطابق به قانون مکلف اند تا نمبر تشخیصیه ی خود را در اظهار نامه ی مالیاتی، اطلاعیه ها، مکاتیب و سایر اسناد مربوط به قوانین مالیاتی و قانون گمرکات درج نمایند.

حالاتی هم وجود دارد که نمبر تشخیصیه مالیه دهنده گان که قبلا صادر شده است توسط اداره مالیاتی لغو گردیده و از اعتبار ساقط میگردد؛ این حالات در ماده (29)  قانون اداره مالیاتی به شرح ذیل آمده است:

در صورتیکه هویت مالیه دهنده متفاوت ثابت گردد، نمبر تشخیصیه ی مربوط به وی لغو گردیده و موضوع از طرف اداره مالیات بصورت کتبی به وی اطلاع داده میشود.

در صورتیکه مالیه دهند بیش از یک نمبر تشخیصیه داشته باشد، نمبر تشخیصیه ی مربوط به وی لغو گردیده و موضوع از طرف اداره مالیات بصورت کتبی به وی اطلاع داده میشود.

اداره مالیات میتواند در صورت لزوم نمبر تشخیصیه مالیه دهنده گانی را که فقط یک نمبر تشخیصیه هم دارند لغو نموده و نمبر تشخیصیه جدید برای شان صادر کند.

در اخیر نباید فراموش کرد که شخصیکه عمداً نمبر تشخیصیه غلط را در اظهارنامه مالیاتی ویا هر سندی که در قوانین مالیاتی پیش بینی گردیده ویا به این منظور استفاده میشود به کار ببرد؛ شخص حقیقی به مبلغ بیست و پنج هزار (25000)  افغانی و شخص حکمی به مبلغ یکصد هزار (100000) افغانی جزای نقدی؛ و یا به حبسی که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد؛ و یا هم همزمان به هردوی آن ( جزای نقدی و حبس) از طرف محکمه ی با صلاحیت محکوم میگردد.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.