Enter your keyword

ایجاد اتاق تجارت ویژه و تصویب استراتیژی حقوق اقتصادی زنان در افغانستان

Beautifully suited for all your web-based needs

ایجاد اتاق تجارت ویژه و تصویب استراتیژی حقوق اقتصادی زنان در افغانستان

ایجاد اتاق تجارت ویژه و تصویب استراتیژی حقوق اقتصادی زنان در افغانستان

بر اساس آمار رسمی حکومت افغانستان، زنان تجارت پیشه درین کشور پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته و  نقش آنها در فعالیت های مختلف اقتصادی نسبت به سالهای گذشته پر رنگ تر شده است؛ وزارت تجارت افغانستان گفته است که 800 شرکت تجارتی درین کشور از سوی زنان رهبری میشود و این رقم همچنان در حال افزایش است.

دولت افغانستان ضمن اینکه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این کشور را بدون مشارکت فعال و وسیع زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل میدهند ناممکن میداند، همواره با روی کار گرفتنِ اقدامات مختلف کوشیده است تا نقش زنان در تمامی بخش ها، از جمله تجارت و شگوفایی اقتصادی این کشور بیشتر گردد.

 در آخرین اقدام برای نیل به اهداف یاد شده فوق، کمیتۀ جندر کابینه افغانستان پس از بررسی همه جانبه ی وضعیت کار و بار زنان در افغانستان، استراتیژی حقوقِ اقتصادی و مصؤنیت های شغلی زنان افغانستان را به تصویب رساند.

 این استراتژی به منظور آموزش حرفه‌ ای و کاریابی زنان، ترویجِ شناسایی زنان به عنوان فعالان اقتصادی، ترویج رهبری زنان در بخش های اقتصادی، و اتخاذ سیاست‌ ها مبنی بر نیازمندی ‌های مخصوص زنانِ فعال در سکتور خصوصی برای پنج سال آینده به تصویب رسیده و برای مراحل اجرایی آن نیز یک تیم متخصص و متشکل از نهادهای مختلف ذیصلاح تعین گردیده است.

همچنان شورای عالی اقتصادی حکومت افغانستان چندی قبل با تعهد به فراهم سازی و تأمین محیط امن و سالمِ کاری برای زنان در بخش های مختلف سکتور خصوصی از جمله عرصه تجارت؛ اتاق تجارت و صنایع ویژه ی زنان افغانستان را ایجاد کرد.

اتاق تجارت و صنایع مخصوص زنان در افغانستان که توسط خود زنان اداره میگردد، زنان تجارت پیشه ی افغانستان را زیر یک چتر جمع کرده و از آنها حمایت میکند تا در بخش های تجارت، صنعت و پیشرفت های اقتصادی افغانستان سهم داشته و حتی مرجعی باشند برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تنظیم روابط تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان.

زنان افغان هموار با امکانات و فرصت های کم، ابتکارات خارق العاده اقتصادی و تجارتی را از خود نشان داده اند، و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که بصورت مستقل و موازی با اتاق های تجارت و صنایع این کشور ایجاد شده است یک گام مؤثر و مفیدی در راستای توانمند سازی هرچه بیشتر آنها و فرصتی برای سهیم شدن شان در شگوفایی اقتصادی افغانستان میباشد.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بر اساس پلان کاری منظم و از قبل تهیه شده که برای مدت سه سال تنظیم گردیده است فعالیت نموده و بصورت کُل دارای وظایفی از جمله، مدافعه و نماینده گی از زنان تجارت پیشه یی که در بخش سکتور خصوصی مصروف فعالیت اند؛ گسترش فعالیت های تجارتی زنان افغانستان به کشورهای خارجی؛ انکشاف صنایع دستی زنان و مهیا ساختن زمینه های لازم برای صادرات آن به خارج؛ ارائه ی خدمات انکشاف تجارتی برای کار آفرینان زنی که کار و بار شان را به تازه گی آغاز میکنند، و ارائه ی مشوره های لازم جهت پیشبرد موفقانۀ کار و بار آنها؛ تلاش برای رفع موانع تجارتی داخلی و خارجی فرا راه زنان تجارت پیشه افغانستان؛ فراهم سازی زمینه ی آَشنایی زنان تجارت پیشه ی افغانستان با یکدیگر و سایر زنان تجارت پیشه در سراسر جهان؛ و در کُل تمامی فعالیت هایی که سبب کاهش موانع و افزایش فرصت ها برای زنان تجارت پیشه در افغانستان گردد، را به عهده خواهد داشت.

قابل یاد آوریست که حکومت وحدت ملی افغانستان توجه خاصی به تجارت و کار و بار زنان درین کشور داشته و بر علاوه ی موارد فوق، اقدامات دیگری نیز برای مهیا ساختن زمنیه های سهم گیری زنان افغانستان در فعالیت های اقتصادی و تجارتی درین کشور را روی دست دارد؛ افزودن ریاست تجارت زنان به ساختار وزارت تجارت این کشور را که در آینده خیلی نزدیک عملی خواهد شد میتوان یکی دیگر از اقدامات یاد شده دانست.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.