Enter your keyword

چرا مکافات دهی در ادارات افغانستان مؤثریت لازم را ندارد؟

Beautifully suited for all your web-based needs

چرا مکافات دهی در ادارات افغانستان مؤثریت لازم را ندارد؟

چرا مکافات دهی در ادارات افغانستان مؤثریت لازم را ندارد؟

هرچند مکافات قسمی که از نام آن پیداست باید صد در صد مؤثریت لازم را دارا بوده و اداره را به اهدافی که مکافاتِ مورد نظر برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار گرفته است برساند٬ ولی با آنهم گاه گاهی عواملی وجود میداشته باشد که این مؤثریت را یا بطور کلی ازبین میبرد یا هم از مقدار و کیفیت آن میکاهد

دلایل عدم مؤثریت مکافات در همه ی ادارت یکسان نبوده و از اداره یی تا اداره ی دیگر و از شرایط و حالاتی تا شرایط و حالات دیگر فرق میکند

بناءً عوامل این عدم تأثیر در ادارات خدمات عامه ی افغانستان نیز متعدد و مختلف میباشد؛ ولی بطور کلی چند عامل ذیل را میتوان عوامل اساسی و مشترکِ عدم مؤثریت مکافات در همۀ این ادارات دانست

ناچیز و کم ارزش بودنِ مکافات
یکی از بزرگتری عوامل عدم کارایی و تأثیرگذاری مکافات در ادارات عامه افغانستان عبارت از ناچیز بودم و کم ارزش بودن این مکافات است٬ به عباره ی دیگر کم ارزشی و ناچیز بودن مکافات باعث میشود تا این مکافات موثریت لازم خود را از دست داده و نتوانند تا توجه کارمندان ر ا به خود جلب نموده و در آنها ایجاد انگیزه کند

مغلق بودنِ سیستم اجرای مکافات
دومین عاملی که باعث عدم مؤثریت مکافات در ادارات خدمات ملکی افغانستان شده است عبارت از مغلق و پیچیده بودن سیستم اجرای مکافات میباشد٬ این مغلق بودن سیستم اجرای مکافات باعث شده است تا  اجرای مکافات و دسترسی کارمندان به آن، مدت زمان زیادی به تعویق افتاده و حتی گاه گاهی آنقدر این پروسه به درازا میکشد که نه تنها اینکه مکافات مؤثریت و ماهیت اصلی خود را از دست میدهد بلکه باعث رنجش خاطر و ملالت کارمندان میگردد

ترجیحِ روابط بر ضوابط در تشخیصِ مستحقینِ مکافات
و بالآخره سومین عامل بزرگ عدم کارایی و مؤثریت سیستم مکافات در ادارات خدمات ملکی افغانستان عبارت از ترجیح دادن روابط بر ضوابط در تشخیص مستحقین مکافات میباشد. یعنی فساد گسترده یی که در ادارات عامه ی افغانستان وجود دارد باعث شده است که اکثریت مدیران و مراجع صلاحیت  دار در اعطای مکافات و تشخیص کارمندان مستحق آن به جای ضوابط و معیار های اصلی اعطای مکافات روابط و غیره نظرداشت های شخصی خویش را ترجیح داده و عدالت در مکافات دهی را پامال نمایند٬ در نتیجه علاقه ی کارمندان مستحق واقعی مکافات و سایر کارمندان نسبت به آن کم شده و مکافات ماهیت و مؤثریت اصلی خود را از دست میدهد
(مسند)

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.