Enter your keyword

از اطلاعاتِ رایگان ویکیپدیا در افغانستان چگونه مستفید شویم؟

Beautifully suited for all your web-based needs

از اطلاعاتِ رایگان ویکیپدیا در افغانستان چگونه مستفید شویم؟

از اطلاعاتِ رایگان ویکیپدیا در افغانستان چگونه مستفید شویم؟

طوریکه در جریان هستید قرار است دسترسی به ویکیپدیا در افغانستان با استفاده از موبایل، در آینده‌ ی نزدیک به صورت رایگان و بدونِ موجودیت انترنت امکان ‌پذیر شود
گفته میشود این دسترسی رایگان به اساس همکاری مشترکِ یکی از شرکت های مخابراتی داخلی و بنیادِ ویکی میدیا، توسط برنامه ویکیپدیا زیرو میسر خواهد شد

مستفید شوندگانِ این طرح برعلاوه ی جستجوی رایگانِ معلومات از ویکیپدیا، توانایی و امکانِ ویرایشِ محتویاتِ آنرا نیز خواهند داشت، و هیچگونه هزینه یی را از درکِ این فعالیت ها متقبل نخواهند شد

مسئولان این شرکت مخابراتی در مورد مفیدیتِ این برنامه گفته اند که صدها هزار متعلم و محصل در افغانستان هنوز هم فقط به اطلاعاتی از دهه های گذشته دسترسی دارند که این امکانِ دسترسی رایگان به ویکیپدیا به جوانان، بخصوص قشرِ دانشجویان و دانش آموزان کمک میکند تا معلوماتِ تازه را در رشته تحصیلی ویا مطابق به علاقمندی شان بدست آورند

درین شکی وجود ندارد که دسترسی رایگانِ مردم ما به دانشنامۀ آزادِ ویکیپدیا خالی از نفع نخواهد بود، ولی آنچه را نباید فراموش کرد اینست که متکی شدنِ محصلین و متعلیمین افغان به معلومات و محتویاتِ وبسایت هایی مانندِ ویکیپدیا در فعالیت های تعملیمی و تحصیلی شان برعلاوه ی فواید آن مضراتی را نیز در پی دارد که  در صورت عدم توجه به آنها سطح دانش در جامعه ی بدور از کتابِ ما بجای سیر صعودی، رو به سقوط آورده و وضعیتِ دانشِ ملت ما بدتر از سابق خواهد شد
هرچند ظاهراً ویکیپدیا به عنوان دانشنامه شناخته میشود، ولی خصوصیتِ آزاد بودنِ آن باعث شده است تا ارزش و اهمیت خود را به عنوانِ یک دانشنامه یا همان دایرة المعارف علمی از دست داده و در اکثر موارد بخاطر نا مؤثق بودنِ معلومات و محتویاتش بی اعتبار تر از محتویاتِ موجود در صفحات فیسبوکی گردد
دایرة المعارف ها که ظاهراً ویکیپیدیا هم یکی از آنها شمرده میشود نوعی از فناوری برای ذخیره سازی اطلاعات بصورت فشرده و جامع در باره همه ی شاخه های دانش و یا هم شاخه ی مشخصی از دانش میباشند؛ دانشنامه نویسی یا همان دایرة المعارف نویسی هم از خود قواعد و مقرراتِ مشخصی دارد که برای قابل استفاده ساختنِ محتویات و اطلاعاتِ دانشنامه در ساحات علمی و اکادمیک ناگزیر باید مد نظر گرفته شوند
مثلاً یکی ازین شرایط اینست که هر چیزی که در دانشنامه گنجانیده میشود باید دارای منبع معتبر باشد؛ ممکن است شما چیزی را شنیده باشید و مطمئن هم باشید که حقیقت دارد، اما بخاطر عدمِ موجودیتِ منبع معتبر هیچگاهی حقِ نوشتن و ثبتِ آنرا در جمعِ اطلاعاتِ دانشنامه ندارید
اطلاعاتی که در دانشنامه ها گنجانیده میشوند باید شکلِ گزارش دهی و اطلاع رسانی را داشته و حاوی هیچگونه ارزشِ مثبت یا منفی یی نباشند؛ به عبارت ساده تر، دانشنامه نویس باید در ارائه و درج اطلاعات کاملاً بی طرف بوده و قضاوت های شخصی و گروهی خود را به کنار بگذارد؛ و ایجابِ چندین شرطِ دیگری که بخاطر جلوگیری از طوالت کلام از بیان آن در نوشته هذا میگذریم؛ اما آنچه نباید از آن گذشت اینست که متأسفانه دانشنامۀ آزادِ ویکیپدیا در اکثر موارد دارای خصوصیات فوق که آنرا به یک دانشنامۀ علمی و قابل استفاده در ساحات علمی برای محصلین، متعلمین و غیره فعالینِ حوزه های اکادمیک مبدل سازد، نبوده و نیست
زیرا هر فرد به آسانی مانندِ صفحۀ فیسوبکش میتواند درین دانشنامۀ آزاد، اطلاعات درج نموده و به ثبت برساند، بدون اینکه دانشی از شرایط دانشنامه نویسی یا تخصص لازم برای مطرح ساختنِ مسایل علمی، آنهم در دائرة المعارف داشته باشد
کشورهای مختلفی در جهان از جمله ترکیه، انگلستان، ایران، چین، روسیه و… بنابر دلایل ذکر شده و دلایل دیگری مشابه یا ناشی از مشکلات فوق، استفاده از دانشنامه ویکیپدیا در کشورهای شانرا ممنوع اعلام نموده و وبسایت آنرا در سراسر کشورهای شان غیر قابل دسترس « بلاک » نموده؛ به عبارت دیگر، بخاطرِ رهایی از بلایِ معلوماتِ ناموثق و غیره مشکلاتِ ناشی از آن، از خیرش گذشته اند
در اخیر ضمن تأکید بر اینکه تمامی اطلاعاتِ مندرج در وبسایت ویکیپدیا، بنابر عدمِ در نظرداشتِ شرایط تخصصی دانشنامه نویسی در آن، در ساحاتِ علمی و اکادمیک قابل استفاده نمیباشد؛ امیدواریم تا شرکت های طرفِ قرارداد و غیره مراجع مربوطه در کنارِ مهیا ساختنِ امکان دسترسی رایگان و بدون انترنت به ویکیپدیا، موارد و راه های استفادۀ محتویات و اطلاعاتِ مندرج در آنرا نیز به مشترکین خویش صادقانه بیان کنند، تا از فاجعۀ ناموثق بودنِ اطلاعات و مغالطه های ناشی از آن در حوزه های علمی و اکادمیک کشور جلوگیری شود
(مسند)

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.