Enter your keyword

آیا خودکشی در قوانین افغانستان جرم است؟

Beautifully suited for all your web-based needs

آیا خودکشی در قوانین افغانستان جرم است؟

آیا خودکشی در قوانین افغانستان جرم است؟

خودکشی عبارت از قتلِ نفس، با وحدت قاتل ( جانی)  و مقتول (مجنی علیه)  میباشد؛ اتفاق دلخراشی که متاسفانه درین روزها در کشور ما از دانشجو گرفته تا بیسواد و از پیر تا جوان در خفا و بصورت علنی دست به این اقدام ناشایسته زده اند
خودکشی از دیدگاه دین مقدس اسلام جرم بود و حرمت آن با دلایل مؤثق از کتاب، سنت و اجماع ثابت میباشد و برای مرتکبِ آن عذاب دردناک  اخروی وعده داده شده است
در زمانه های گذشته خودکشی از نظرِ اکثر ملت ها جرم نبوده وحتی گاهی منحیث یک عمل افتخار آمیز تلقی شده و عذاب اخروی به آنرا نیز معتقد نبودند؛ این وضع با نفوذِ دین مسیح و تفکرات مذهبی در غرب کم کم تغیر کرده و برعلاوه که خودکشی را ممنوع قرار دادند برای مرتکب آن نیز جزاهایی در نظر گرفته شد؛ تا اینکه با بوجود آمدنِ اندیشه های لیبرالیستی در کشورهای غربی مجدداً خودکشی با درنظرداشتِ اصلِ اراده آزادِ انسانها و حاکمیت مطلقِ هر انسان بر سرنوشت خودش، نوعی جرم زدایی شده و در اکثریت کشورها کم کم ماهیت جرمی خود را از دست داده و تا امروز رسیده است
هرگاه بخواهیم حکمِ قانونی خودکشی در قوانین افغانستان را دریابیم به دونوع خودکشی برمیخوریم، یکی خودکشی یی که عملاً تحقق یافته و شخص خودکشی کننده می میرد؛ با درنظرداشتِ اصل شخصی بودن جرایم و جزاها در ماده بیست و ششم قانون اساسی افغانستان، و با توجه به اینکه وقتی فرد خودکشی کننده بمیرد دیگر کسی وجود ندارد تا بتوان اورا مجازات کرد؛ تطبیق جزا در مورد چنین خودکشی یی محال میباشد
حالت دوم عبارت از وضعیتی است که شخص اقدام به خودکشی میکند، ولی بنابر هر دلیلی موفق به ازبین بردن خود نشده و در قید حیات باقی میماند؛ که در چنین وضعیتی میتوان مسئله قابل مجازات بودن یا نبودنِ وی را به دلیل اقدام به خودکشی مورد بحث قرار داد
قانون جزای افغانستان در ماده سه صدو و نود و هفتم خویش شروع کننده به خودکشی را قابل مجازات نمیداند، یعنی اگر شخصی شروع و اقدام به خودکشی نماید اما بنابر هر دلیلی هدف اش تحقق نیابد، چنین شخصی به جرمِ اقدام یا شروع به خودکشی قابل هیچگونه مجازاتی نمیباشد
همچنان این ماده تصریح میدارد که شخصیکه دیگری را به خودکشی تحریک نماید و یا به نحوی از انحاء در خودکشی اش کمک نماید، به جزای حبسی که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد، اگر به اثر این تحریک شروع به خودکشی صورت گرفته باشد، محرک به حبس قصیر           محکوم میگردد
اکثریت حقوقدانانی که اقدام به خودکشی را جرم نمیدانند به این باورند که شخصی که اقدام به خودکشی میکند از لحاظ روانی در حالت شکننده یی قرار دارد که هرگونه اقدام قانونی در برابر وی باعث بدتر شدن وضعیت روانی و قوت بخشیدن به اراده وی در ازبین بردن خودش میگردد
اما آنچه نباید فراموش شود اینست که برعلاوۀ اینکه میتوان مثلاً برای چنین اشخاصی بجای جزای حبس، جزاهای مادی یا هم  تدابیر اصلاحی و صحی در چوکات قانون را در نظرگرفت؛  اضرارِ عدم توجه به پیگرد قانونی افرادی که اقدام به خودکشی میکنند نیز کمتر از زیانهای مجازاتِ چنین اشخاص نیست
عدم ممانعت قانونی و توجه جدی در موردِ اقدام کننده گان به خودکشی باعث میشود تا راه برای سوء استفاده ازین خلای قانونی بازشده و به تعداد آنهایی که واقعاً قصد خودکشی نداشته و از لحاظ روانی هم در حالت عادی و نورمال قرار دارند، اما بخاطر رسیدن به خواستها و گریز از وجایبی که بردوش داشته و راه حل دیگری به آن نیافته اند، افزوده شود
از سویی هم اقدام به خودکشی، خصوصاً که در ملأ عام صورت گیرد باعث برهم خوردنِ نظم اجتماعی و ایجادِ رعب و وحشت در میان افراد جامعه گشته، و در ضمن باعث اتلاف وقت و غیره دارایی های مادی و معنوی پولیس و سایر نهادهای مسئول برای جلوگیری از چنین وقایع میشود
بنابر دلایل فوق، تعدادی از حقوقدانان اقدام به خودکشی را به دلیل برهم زدن نظم و آسایش عامه مورد پیگرد قانونی و مجازات میدانند

(شرکت حقوقی مسند)

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.